Op 17 februari heeft RVO details over de nieuwe SDE++ subsidie naar buiten gebracht.

De SDE++ bestaat uit 4 rondes met verschillende tarieven, ten opzichte van het oude SDE+ subsidiestelsel met 3 rondes . In totaal is er €5 miljard beschikbaar. De subsidieronde zal openen in september, om precies te zijn zal ronde 1 open gaan op 29 september en ronde 3 zal sluiten op 22 oktober.

bedrijfsdak verhuren oost west opstelling zonnepanelen

SDE+ en SDE++ wat zijn de grootste verschillen?

Een belangrijk nieuw uitgangspunt in de SDE++ is de rangschikking op basis van verwachte subsidie per vermeden ton CO₂-emissies. Dit betekent dat de aanvraag ook anders zal moeten worden ingediend. Ook zal de haalbaarheidsstudie wijzigen die moet worden toegevoegd aan de aanvraag.

In het rapport van het Planbureau voor  de Leefomgeving omtrent de nieuwe SDE++ is advies gedaan omtrent de basisbedragen van de subsidie. De RVO heeft hier niet direct gehoor aan gegeven en heeft de basisbedragen iets lager gezet dan het PBL aan heeft gegeven.
De basisbedragen van de subsidie zijn fors verlaagd ten opzichte van het najaar van 2019. De subsidie voor dak-projecten is gedaald met ongeveer 15-19%.

Protium verwacht vooralsnog geen veranderingen te moeten doorvoeren omtrent dakhuur. Wilt u weten wat het verhuren van uw dak kan opleveren? >>Doe de Quickscan<<

Transportindicatie

Net als in de openstellingsronde van de SDE+ in het najaar 2019 en de openstellingsronde in het voorjaar van 2020 zal voor hernieuwbare elektriciteitsprojecten een positieve transportindicatie nodig zijn voor een succesvolle aanvraag voor SDE++. 

CO₂-heffing

In 2020 zal niet worden gecorrigeerd voor de CO₂-heffing, omdat deze nog wordt uitgewerkt. In het Besluit SDE wordt wel een mogelijkheid opgenomen om op een later moment voor de CO₂-heffing te corrigeren indien dat wenselijk is. Dit wordt de komende maanden nader uitgewerkt.

Vervolg

Minister Wiebes streef naar om uiterlijk deze maand het ‘wijzigingsbesluit SDE’ voor advies aan de Raad van State aan te bieden om het vervolgens in april te kunnen publiceren. Naast het besluit zelf moeten ook de aanwijzingsregeling en de uitvoeringsregeling worden opgesteld en aangepast.

Wiebes: ‘Ik streef ernaar alle onderliggende regelgeving voor de openstelling van de SDE++ uiterlijk in het voorjaar te publiceren. Voor het besluit en de regelingen is ook de goedkeuring van de Europese Commissie omtrent staatssteun nodig, in het bijzonder voor de nieuwe technieken. De voorbereiding van deze notificatie is gestart en er vindt reeds een constructieve dialoog met de Europese Commissie plaats. Ik heb er vertrouwen in dat zij tijdig goedkeuring zal geven. Indien nodig zal ik maatregelen nemen om tegemoet te komen aan eventuele bezwaren van de Europese Commissie om zo openstelling van de SDE++ in het najaar van 2020 mogelijk te maken.’

Aanvraag

Heeft u een vraag of hulp nodig met de subsidie? Neem dan contact met ons op: info@protium.nl of bel 050-553 50 52